Komornik Gliwice

 

kancelaria Witryna komornik-gliwice.pl została przygotowana w celach informacyjnych, aby zapoznać Państwa z godzinami pracy kancelarii komorniczej w Gliwicach, poinformować o mających się odbyć licytacjach ruchomości oraz nieruchomości. Znajdą tu Państwo również informację o obszarze działania kancelarii, numerach telefonów, kontach bankowych oraz wszelkie niezbędne informację służące do kontaktu z nami. Kancelaria poza działalnością ściśle egzekucyjną zajmuje się również doręczaniem przesyłek sądowych, takich jak pozwy, czy inne pisma procesowe wywołujące postrzebę podjęcia obrony praw strony pozwanej. 

Komornik Dariusz Ratajczak

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusza Ratajczaka od dnia 01.06.2020r. przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z kancelarią.

Kancelaria Komornicza posiada dostęp do następujących systemów elektronicznych, które znacznie przyśpieszają prowadzone postępowanie egzekucyjne :

  • ZUS PUE  - Platforma Usług Elektronicznych-  umożliwia dostęp online do danych zapisanych na kontach w ZUS celem szybkiego ustalenia m.in. pracodawcy dłużnika w toku prowadzonej egzekucji
  • CBDKW - elektroniczny dostęp do bazy danych ksiąg wieczystych, dzięki któremu możemy natychmiast ustalić czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości, a następnie prowadzić z niej egzekucję
  • CEPiK 2.0  - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - umożliwia szybkie uzyskiwanie informacji na temat pojazdów zarejestrowanych na dłużnika
  • OGNIVO  - pozwala na szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużników oraz ich skuteczne zajęcie.

 

ID KOMORNIKA W SYSTEMIE EPU:  1923

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak dokonuje również doręczeń pozwów oraz innych przesyłek sądowych na obszarze swojego rewiru, na podstawie art. 139[1] par. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz art. 3a ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających przeciwko dłużnikom z całego obszaru właściwości apelacji katowickiej.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) od 01.01.2019r. w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego (apelacja katowicka), z wyjątkiem spraw o egzekucję/wydanie/wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób i rzeczyoraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak na podstawie art. 139[1] par. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz art. 3a ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych dokonuje również doręczeń przesyłek sądowych (głównie pozwów) na obszarze swojego rewiru.

 

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusza Ratajczaka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach, tj.:

miasta: Gliwice, Knurów i Pyskowice, oraz gminy: Zobacz całą listę

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Administratorem danych osobowych jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych.

Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:

pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego

od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.